wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Gewoan Frysk

In Frysk programma mei allinne mar Frysktaliche muzyk en underwurpen die mei de Fryske kultuur of taal te meitsjen ha.

It wurd alle sneonen om 15 oere utstjoerd en werhelle op mandjetemoarn om 9 oere

Gewooan Frysk wurd makke troch:

De redaktie presintaasje en techniek wurd dien troch Lucas Hoogkamp.

Fjirders makket Aant Mulder alle wiken in taalrubriek "Taalferoaring"