wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Glorie Links.jpgSneinske Muzyk Glorie Rechts.jpg

De namme “Sneinske muzyk" ferwiisd nei muzyk dy't past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/oflibbenslieten. De ferskes slaan foaral op it sosjale libben yn de mienskip en lit jin neitinke oer it deistige libben. Wat de presintator foaral hearre litte wol is de moaie harmoanyske klanken yn dit soarte muzyk. Hij wol jo mei genietsje litte nei dit soarte 'lústerferskes' en makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear. Jo kinne it programma noch 2 wiken nei de útsjoering werom belústerje op Romke syn website : (www.frisiana.frl).